ระบบบันทึกประวัติ ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ประเภทคัดเลือกทั่วไป นักศึกษาภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)
ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย

1. รายงานตัวพร้อมถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา(แต่งกายชุดสุภาพ)  วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น.(ช่วงเช้า) ณ  หอประชุมจามจุรี (หอประชุม ๑)

2. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน  วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ณ  หอประชุมจามจุรี (หอประชุม ๑)

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยังคงเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)


ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ ประเภท สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 631720645 สิบตำรวจตรีสิทธิพงษ์ สีพันธุ์ชาติ นิติศาสตร์-น.บ. 4 ปี คัดเลือกทั่วไป
2 631720485 นางสาวพรทิพย์ ราชคม ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี คัดเลือกทั่วไป
3 631720624 นายสหรัฐ ภัทรศิริพงษ์ นิติศาสตร์-น.บ. 4 ปี คัดเลือกทั่วไป
4 631720625 นายสิริเดช ปานศิริ นิติศาสตร์-น.บ. 4 ปี คัดเลือกทั่วไป
5 631720653 สิบตำรวจตรีหานสกล พลข้อ นิติศาสตร์-น.บ. 4 ปี คัดเลือกทั่วไป
6 631720358 ร้อยตำรวจเอกสรรเสริญ ทิพย์สิงห์ นิติศาสตร์-น.บ. 4 ปี คัดเลือกทั่วไป
7 631720616 นางสาวสุคนธ์ธาทิพย์ ตรีเมฆ นิติศาสตร์-น.บ. 4 ปี คัดเลือกทั่วไป
8 631720620 นายนรินทร์ ผานะวงค์ นิติศาสตร์-น.บ. 4 ปี คัดเลือกทั่วไป
9 631720600 สิบเอกเอกภพ สมจิตร์ นิติศาสตร์-น.บ. 4 ปี คัดเลือกทั่วไป
10 631720601 นางสาวมณีรัตน์ เตโช ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี คัดเลือกทั่วไป
11 631720104 นางศศินันท์ ธิสังกะวรวัฒน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) คัดเลือกทั่วไป
12 631720570 นายอัครพล บุญเทียม ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี คัดเลือกทั่วไป
13 631720382 นางสาวอิสรีย์ มุงคุณ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)-บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) คัดเลือกทั่วไป
14 631720604 นายอานันท์ นิวาสประกฤติ นิติศาสตร์-น.บ. 4 ปี คัดเลือกทั่วไป
15 631720374 นางสาวสุพิศรา ยาทองไชย รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 4 ปี คัดเลือกทั่วไป
16 631720489 นางสาวทรายแก้ว ลีทอง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)-บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) คัดเลือกทั่วไป
17 631720178 นางสาวจรรยาภรณ์ พรหมบุตร การบัญชี-บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) คัดเลือกทั่วไป
18 631720202 จ่าสิบเอกอนุลักษณ์ เที่ยงธรรม รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี คัดเลือกทั่วไป
19 631720203 นางสาวศิรินภา เจริญไชย รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 4 ปี คัดเลือกทั่วไป
20 631720204 นางสาวจิตสุภา ยงเพชร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)-บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) คัดเลือกทั่วไป
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
389 /280
หมายเหตุ
     1.รายงานตัวพร้อมถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา(แต่งกายชุดสุภาพ)  วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ช่วงเช้า) ณ  หอประชุมจามจุรี (หอประชุม ๑)
2. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน  วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ  หอประชุมจามจุรี (หอประชุม ๑)
     3.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
     4.การแต่งกายให้แต่งกายชุดสุภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
     5.ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์