ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รอบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ หลักสูตร ค.บ. 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2563

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
รายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรี  วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 กลุ่มที่ 1 เข้าจุดรายงานตัว เวลา 09.00-12.00 น. และกลุ่มที่ 2 เข้าจุดรายงานตัวเวลา 13.00-15.00 น.
ณ  โถงล่าง อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บัญชีรายชื่อ หลักฐานและค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
363 /290