ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวประเภทคัดเลือกทั่วไป รอบยื่นความนง และรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559

  
รายละเอียดสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก:สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
รายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรี  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-15.00 น. ณ  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่หลักสูตร 4 ปี (Pdf)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่หลักสูตรเทียบโอน (Pdf)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่หลักสูตรคบ.5 ปีและการท่องเที่ยว (Pdf)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ประเภทยื่นความจำนง (Pdf)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ ประเภท รายละเอียด
1 591110190 นางสาวสุภัสตรา แก้วพิลา ชีววิทยา-วท.บ. 4 ปี รับตรง
2 591110189 นางสาวพรสุดา นันธิเสน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)-บธ.บ. 4 ปี รับตรง
3 591111131 นางสาวโชษิตา ชุยลุย ชีววิทยา-วท.บ. 4 ปี รับตรง
4 591111130 นางสาวจิราวรรณ เพ็งสีแสง ชีววิทยา-วท.บ. 4 ปี รับตรง
5 591111129 นางสาวสุดธิดา ศรีพรมษา วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี รับตรง
6 591111127 นางสาวพัสตราภรณ์ ลาญาติ ชีววิทยา-วท.บ. 4 ปี รับตรง
7 591111126 นางสาวเมวิกา ดวงจันทา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-วท.บ. 4 ปี รับตรง
8 591110280 นางสาวมาริสา อาจปรุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-วท.บ. 4 ปี รับตรง
9 591110278 นางสาวปวีณา ใจคง รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)-ร.บ. 4 ปี รับตรง
10 591110277 นางสาวดวงกมล แข็งแรง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-วท.บ. 4 ปี รับตรง
11 591110166 นายจักรกฤษณ์ แสนศรี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด)-บธ.บ. 4 ปี รับตรง
12 591110165 นายวิษณุ พ่อศรีชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รับตรง
13 591110975 นางสาวเกวรินทร์ ประสงค์ดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-วท.บ. 4 ปี รับตรง
14 591110973 นายฐานันดร แง่พรหม เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต)-ทล.บ. 4 ปี รับตรง
15 591110971 นางสาวปณิตา ปาวงษ์ นิเทศศาสตร์-นศ.บ. 4 ปี รับตรง
1 
/
หมายเหตุ
     1.ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัว วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-15.00น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
     2.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
     3.การแต่งกายให้แต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
     4.ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์