ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวประเภทคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2560

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
รายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรี  วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น. ณ  หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว(รอบทั่วไป)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ ประเภท สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 601712249 นางสาวอรปรียา เอนไชย สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. 4 ปี
2 601712252 นายธนาวุฒิ ไชยสุโพธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ -รป.บ. 4 ปี
3 601713636 นายณัฐชัย วงค์ษาเนาว์ วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี
4 601713638 นางสาวภัทราวดี นาหัวดง คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 5 ปี
5 601713639 นางสาวกรรณิการ์ แก้วเหล่ายุง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)-บธ.บ. 4 ปี
6 601713641 นางสาวทัศณี ศรีประไหม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการเงินการธนาคาร)-บธ.บ. 4 ปี
7 601710640 นางสาวกนกพร พลเศษ คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 5 ปี
8 601710643 นายฉัตรมงคล ร่มเกษ วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี
9 601713643 นางสาวศรีสุดา ทามณี การพัฒนาชุมชน-ศศ.บ. 4 ปี
10 601713648 นางสาวอรยา หงคำรัตน์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี
11 601713649 นางสาวอมรรัตน์ ว่องไว ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี
12 601713651 นางสาวชุติมา คำมุงคุณ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด)-บธ.บ. 4 ปี
13 601713652 นายธีรเมธ แคล่วคล่อง เทคโนโลยีไฟฟ้าและเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า)-ทล.บ. 4 ปี
14 601713661 นางสาววิมลสิริ บาบน สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. 4 ปี
15 601713665 นายสุทธิรัชต์ ราชพงษ์ การพัฒนาชุมชน-ศศ.บ. 4 ปี
1 
2622 /1308
หมายเหตุ
     1.ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัว วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00-15.00น. ณ  หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
     2.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 2.1 ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว(รอบทั่วไป)
     3.การแต่งกายให้แต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
     4.ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์