บัญชีรายชื่อผู้สมัครเรียนภาค กศ.ป(เสาร์-อาทิตย์) ที่จะต้องเปลี่ยนสาขาใหม่
เนื่องจากสาขาเดิมไม่สามารถเปิดสอนได้ เพราะจำนวนผู้สมัครไม่ถึงเกณฑ์ที่เปิดสอนได้
  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
เนื่องจากบางสาขาวิชามีจำนวนผู้สมัครไม่ถึงเกณฑ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงขอแจ้งให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เปลี่ยนสาขาวิชาใหม่
โดยไม่ต้องชำระค่าสมัครใหม่ สามารถเปลี่ยนสาขาที่สมัคร ได้ด้วยตนเองผ่านระบบนี้ ตั้งแต่ วันที่ 3 - 6 กรกฎาคม 2562

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

=ยังไม่เลือกสาขาใหม่  =เปลี่ยนสาขาใหม่แล้ว
เลขที่ผู้สมัครคำนำหน้าชื่อสกุลสาขาที่สมัครสถานะการเปลี่ยนสาขา 
621720310นางสาวรุ่งทิวาบุญชูวดีสกุลการประมง       เปลี่ยนสาขาใหม่
621720065นางสาวปรียาสาพาการประมง       เปลี่ยนสาขาใหม่
621720361นางสาวรักษ์ชนก ศรีนารินทร์การพัฒนาชุมชน       เปลี่ยนสาขาใหม่
621720177นางสาวพนิดาพรมจันทร์การพัฒนาชุมชน       เปลี่ยนสาขาใหม่
621720553นายนันทวัฒน์ยงบรรทมการพัฒนาชุมชน       เปลี่ยนสาขาใหม่
621720433นายธนพลคูสกุลการพัฒนาชุมชน       เปลี่ยนสาขาใหม่
621720534นายพัทยาพิมพ์ทองภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       เปลี่ยนสาขาใหม่
621720511นายพีระพลแม่นเมืองภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       เปลี่ยนสาขาใหม่
621720497นายจิรายุวจีสิงห์รัฐศาสตร์       เปลี่ยนสาขาใหม่
621720516นายวิชัยขันติยูรัฐศาสตร์       เปลี่ยนสาขาใหม่
621720269นายกิตติศักดิ์อัคราชรัฐศาสตร์       เปลี่ยนสาขาใหม่
621720227นายพรชัยอัฐประจงรัฐศาสตร์       เปลี่ยนสาขาใหม่
621720295นายธาราพงศ์ สาวิกัลป์รัฐศาสตร์       เปลี่ยนสาขาใหม่
621720517นายทนากรกิ้วภาวันรัฐศาสตร์       เปลี่ยนสาขาใหม่
621720427นางสาวอุษาแง่มสุราชรัฐศาสตร์       เปลี่ยนสาขาใหม่
621720443นางสาวณิชมนพิทักษ์กุลบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)       เปลี่ยนสาขาใหม่
621720197นางสาวพกาวรรณภักดีราชรัฐประศาสนศาสตร์       เปลี่ยนสาขาใหม่
621720357นายทงสินสุริพัฒน์รัฐประศาสนศาสตร์       เปลี่ยนสาขาใหม่
621720196นายวชิรวิทญ์เขจรรักษ์รัฐประศาสนศาสตร์       เปลี่ยนสาขาใหม่
Label /Label

    
    

มีข้อสงสัยติดต่อ: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 680 ถนนนิตโย ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970025
Academic@developer