กรอกข้อมูลผู้สมัครภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)
ประเภทที่สมัครเข้าศึกษา
 
หลักสูตร  
   
รหัสประจำตัวประชาชน
    13 หลัก
คำนำหน้าชื่อ
   
ชื่อ
นามสกุล
วันเกิด  วันที่:  เดือน:  ปี:
เพศ
 
สัญชาติ
ที่อยู่
หมู่
ตรอก/ซอย
ถนน
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
เบอร์โทรศัพท์บ้าน
e-mail
บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน
โรงเรียน/สถาบันเดิม
จังหวัดโรงเรียนเดิม
อำเภอโรงเรียนเดิม
เกรดเฉลี่ย
วันที่จบการศึกษา
  วันที่:  เดือน:  ปี:
ประเภทx
   
สมัครโดยใช้คุณวุฒิ
Label
สาขาที่จบหรือกำลังศึกษา
   
สาขาวิชาที่เลือก 1.
 
  
    
กำลังโหลดข้อมูล
 
 

มีข้อสงสัยติดต่อ: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 680 ถนนนิตโย ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970025
Academic@developer