กำลังใช้งาน:ระบบรับสมัครรอบ 2.2 การรับแบบโควตา( เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดีและคนดี)
 
 

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบโควตา ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

1.รอบที่ 2.1 การรับแบบโควตาความร่วมมือกับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

2.รอบที่ 2.2 การรับแบบโควตา(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ประจำปีการศึกษา 2563

 
 
 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://academic.snru.ac.th 
อาคาร 10 ชั้น 1 เลขที่ 680   ถนนนิตโย  ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-970025(ติดต่อในเวลาราชการ 08.30 น. -16.30 น.)