บัญชีรายชื่อผู้สมัครเรียนภาค กศ.ป(เสาร์-อาทิตย์) ที่จะต้องเปลี่ยนสาขาใหม่
เนื่องจากสาขาเดิมไม่สามารถเปิดสอนได้ เพราะจำนวนผู้สมัครไม่ถึงเกณฑ์ที่เปิดสอนได้
  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
เนื่องจากบางสาขาวิชามีจำนวนผู้สมัครไม่ถึงเกณฑ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงขอแจ้งให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เปลี่ยนสาขาวิชาใหม่
โดยไม่ต้องชำระค่าสมัครเพิ่มเติม สามารถเปลี่ยนสาขาที่สมัคร ได้ด้วยตนเองผ่านระบบนี้ ตั้งแต่ วันที่ 16 -18 มิถุนายน 2561

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561

เลขที่ผู้สมัครคำนำหน้าชื่อสกุลสาขาที่สมัครสถานะการเปลี่ยนสาขา 
651420343นายธนาวุธนามศรีเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)       เปลี่ยนสาขาใหม่
651420265นายศรัญญูบุนนท์เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)       เปลี่ยนสาขาใหม่
651420624นางสาวสุชาวดีรูปสอาดเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)       เปลี่ยนสาขาใหม่
651420516นายกีรติคุ้มครองทรัพย์เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)       เปลี่ยนสาขาใหม่
651420515นายพชรพรหมทาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)       เปลี่ยนสาขาใหม่
651420403นายเอกชัยผุยบัวค้อเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)       เปลี่ยนสาขาใหม่
651420625นายพีรพัฒน์บัวพรมภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       เปลี่ยนสาขาใหม่
651420376นางสาวพัชราวดีสุตะโคตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       เปลี่ยนสาขาใหม่
651420713นางสาวปภัสสรแก้วมะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       เปลี่ยนสาขาใหม่
651420219นางสาวพิชญาภาอิ่มรักษาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       เปลี่ยนสาขาใหม่
651420080นางสาวกาญจนีคุณทวินภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       เปลี่ยนสาขาใหม่
651420238นางสาวพนิดาระหาญสิมภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       เปลี่ยนสาขาใหม่
651420224นายประชารัฐพรมวังภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       เปลี่ยนสาขาใหม่
Label /Label

    
    

มีข้อสงสัยติดต่อ: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 680 ถนนนิตโย ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970025
Academic@developer