บัญชีรายชื่อผู้สมัครเรียนภาค กศ.ป(เสาร์-อาทิตย์) ที่จะต้องเปลี่ยนสาขาใหม่
เนื่องจากสาขาเดิมไม่สามารถเปิดสอนได้ เพราะจำนวนผู้สมัครไม่ถึงเกณฑ์ที่เปิดสอนได้
  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
เนื่องจากบางสาขาวิชามีจำนวนผู้สมัครไม่ถึงเกณฑ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงขอแจ้งให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เปลี่ยนสาขาวิชาใหม่
โดยไม่ต้องชำระค่าสมัครเพิ่มเติม สามารถเปลี่ยนสาขาที่สมัคร ได้ด้วยตนเองผ่านระบบนี้ ตั้งแต่ วันที่ 16 -18 มิถุนายน 2561

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561

เลขที่ผู้สมัครคำนำหน้าชื่อสกุลสาขาที่สมัครสถานะการเปลี่ยนสาขา 
611720453นายไกรสิทธิ์ดีบุญมี ณ ชุมแพการประมง       เปลี่ยนสาขาใหม่
611720592นายเจษฎาวงศ์เตชะการประมง       เปลี่ยนสาขาใหม่
611720251นางสาวรุ่งทิวาศรีพรหมการประมง       เปลี่ยนสาขาใหม่
611720591นางสาวเพ็ญนภาทองนำการประมง       เปลี่ยนสาขาใหม่
611720410นางสาววรพิชส์เจริญพรการประมง       เปลี่ยนสาขาใหม่
611720651นายฤตวีย์ดวงมาลัยการพัฒนาชุมชน       เปลี่ยนสาขาใหม่
611720134นางสาวนันทนาวรัญญชัยชนะการพัฒนาชุมชน       เปลี่ยนสาขาใหม่
611720689นายจตุพรมงคลศิริเกตุการพัฒนาชุมชน       เปลี่ยนสาขาใหม่
611720556นางสาวสุนิดาประกิ่งการพัฒนาชุมชน       เปลี่ยนสาขาใหม่
611720258นางสาวศุภฤกษ์ศรีปทุมภรณ์การพัฒนาชุมชน       เปลี่ยนสาขาใหม่
611720100นางสาวพรชิตาศรีภิรมย์การพัฒนาชุมชน       เปลี่ยนสาขาใหม่
611720631นายพันธพงษ์ฮาบสุวรรณคณิตศาสตร์       เปลี่ยนสาขาใหม่
611720688นางสาวธิดารัตน์สายสีแก้วคณิตศาสตร์       เปลี่ยนสาขาใหม่
611720039นายธานีสุขสร้อยคณิตศาสตร์       เปลี่ยนสาขาใหม่
611720474นายอัษฎาเมามีจันทร์คณิตศาสตร์       เปลี่ยนสาขาใหม่
611720013นางสาวธีรพงศ์หารยงค์คณิตศาสตร์       เปลี่ยนสาขาใหม่
611820149นางสาวน้ำฝนธันยบูรณ์วัฒนาคณิตศาสตร์       เปลี่ยนสาขาใหม่
611720542นายกนกศักดิ์เพ็งพิศคณิตศาสตร์       เปลี่ยนสาขาใหม่
611720553นางสาวหทัยทิพย์คิดโสดาคณิตศาสตร์       เปลี่ยนสาขาใหม่
611720554นางสาวยุภาพรวงค์สุภาคณิตศาสตร์       เปลี่ยนสาขาใหม่
611720409นายสิทธิชัยสีมีคณิตศาสตร์       เปลี่ยนสาขาใหม่
611720176นายชนกานต์ศรีหาวงค์เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต)       เปลี่ยนสาขาใหม่
611720110นายศรรามเชื้อคำเพ็งเทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)       เปลี่ยนสาขาใหม่
611720084นายพรหมมินทร์สิงโงเทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)       เปลี่ยนสาขาใหม่
611720384นายธีรวัฒน์เพชรดีคายเทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)       เปลี่ยนสาขาใหม่
611720354นายณัฐพงศ์คำทะเนตรเทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)       เปลี่ยนสาขาใหม่
611720033นางสาวศิริลักษณ์ผิวยะเมืองนิติศาสตร์       เปลี่ยนสาขาใหม่
611720705นางสาวสุภัคเนตรมุงคุณนิติศาสตร์       เปลี่ยนสาขาใหม่
611720682นางสาววาทิณี อินทรักษานิติศาสตร์       เปลี่ยนสาขาใหม่
611720462นายณัฐดนัยไผ่แก้วบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)       เปลี่ยนสาขาใหม่
611720112นายจักรกฤษณ์คามราชบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)       เปลี่ยนสาขาใหม่
611720192นางสาวสุรีพรสีแดงเดชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       เปลี่ยนสาขาใหม่
611720536นางสาวชวัลนุชนารถโคษาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       เปลี่ยนสาขาใหม่
611720597นางสาวรัศมีศรีหาวงค์ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       เปลี่ยนสาขาใหม่
611720216นางสาวพรสุชาเกษมสุขภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       เปลี่ยนสาขาใหม่
611720525นางสาวจักรรินทร์รุณจักรรัฐประศาสนศาสตร์       เปลี่ยนสาขาใหม่
611720147นายชูเกียรติพรหมสาขา ณ สกลนครรัฐประศาสนศาสตร์       เปลี่ยนสาขาใหม่
611720655นางสาวณัฐธีราภรณ์โพนทองถิ่นรัฐประศาสนศาสตร์       เปลี่ยนสาขาใหม่
611720043นายอภิสิทธิ์แสนโชติรัฐประศาสนศาสตร์       เปลี่ยนสาขาใหม่
611720461นายสุรสิทธิ์อัญโญรัฐประศาสนศาสตร์       เปลี่ยนสาขาใหม่
12
Label /Label

    
    

มีข้อสงสัยติดต่อ: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 680 ถนนนิตโย ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970025
Academic@developer