กรอกข้อมูลผู้สมัคร รอบรับตรงอิสระ รอบ 5

(เฉพาะ ค.บ.4 ปี การท่องเที่ยว สาธารณสุขศาสตร์ และการจัดการธุรกิจค้าปลีก)

ประเภทหลักสูตรที่สมัคร

รหัสประจำตัวประชาชน
  13 หลัก
คำนำหน้าชื่อ
   
ชื่อ
นามสกุล
วันเกิด
 วันที่:  เดือน:  ปี:
เพศ
 
สัญชาติ
ที่อยู่
หมู่
ตรอก/ซอย
ถนน
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
e-mail
วันที่จบการศึกษา
วันที่:  เดือน:  ปี:
ประเภท
สมัครโดยใช้คุณวุฒิ
สาขาที่จบหรือกำลังศึกษา
   
เกรดเฉลี่ย 6 ภาคเรียน
คะแนน ONET ระดับ ม.6
   
สมัครเรียนในสาขาวิชา
 

คำชี้แจงก่อนส่งบันทึกข้อมูล

ก่อนส่งใบสมัคร ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบ สาขาวิชาที่เลือกให้เรียบร้อยก่อน
แล้วจึงคลิกบันทึกข้อมูลผู้สมัคร เพราะผู้สมัครจะไม่สามารถแก้ไขสาขาวิชาได้อีกแล้วเมื่อมีการ บันทึกข้อมูล

 
 

 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://academic.snru.ac.th 
อาคาร 10 ชั้น 1 เลขที่ 680   ถนนนิตโย  ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-970025(ติดต่อในเวลาราชการ 08.30 น. -16.30 น.)