• สมัครเพิ่มเติม 3 หลักสูตร ในรอบรับตรงอิสระ 1. คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 5 ปี 2.นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 5 ปี 3.อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี

    เปิดระบบ 25 มิ.ย. – 27 มิ.ย. 61  • 2.สาขาอื่นๆ ไม่มีการสอบ (สามารถเลือกสาขาที่ยังไม่เต็ม/ยืนยันสิทธิ์ก่อนได้ก่อน)

    เปิดระบบให้สมัคร 23 พ.ค. – 23 ก.ค. 61

    เริ่มเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ ตั้งแต่ วันที่ 25 พ.ค. - 25 ก.ค. 2561

 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://academic.snru.ac.th 
อาคาร 10 ชั้น 1 เลขที่ 680   ถนนนิตโย  ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-970025(ติดต่อในเวลาราชการ 08.30 น. -16.30 น.)