กรอกข้อมูลผู้สมัคร รอบรับตรงอิสระ(รอบ 4)  
กลุ่มที่ 2
กลุ่มนี้สมัครแล้วไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ สามารถเลือกสาขาที่ยังไม่เต็ม ยื่นยันสิทธิ์ก่อนได้ก่อน
เริ่มให้ยืนยันสิทธิ์ด้วยเอง ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 25 กรกฎาคม 2561
ประเภทที่สมัครเข้าศึกษา
 
หลักสูตร  
รหัสประจำตัวประชาชน
    13 หลัก
คำนำหน้าชื่อ
   
ชื่อ
นามสกุล
วันเกิด  วันที่:  เดือน:  ปี:
เพศ
 
สัญชาติ
ที่อยู่
หมู่
ตรอก/ซอย
ถนน
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
เบอร์โทรศัพท์บ้าน
e-mail
บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน
เกรดเฉลี่ย
วันที่จบการศึกษา
  วันที่:  เดือน:  ปี:
ประเภทx
   
สมัครโดยใช้คุณวุฒิ
Label
สาขาที่จบหรือกำลังศึกษา
   
สาขาวิชาที่เลือก 1.
 
  
   
    
กำลังโหลดข้อมูล
 
 
 
 
 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://academic.snru.ac.th 
อาคาร 10 ชั้น 1 เลขที่ 680   ถนนนิตโย  ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-970025(ติดต่อในเวลาราชการ 08.30 น. -16.30 น.)