กำลังใช้งาน:ระบบรับสมัครรอบที่ 2.1 ความร่วมมือกับโรงเรียน
 
 
กรอกข้อมูลผู้สมัคร รอบรับตรงอิสระ(เพิ่มเติม 3 หลักสูตร)  
สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏสกลนคร ตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น
เฉพาะหลักสูตร
1. คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 5 ปี
2.นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 5 ปี
3.อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี
เกณฑ์การคัดเลือก
1)คะแนน GAT 2)คะแนน PAT5
ปฏิทินดำเนินการในรอบนี้
1.เปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 25-27 มิถุนายน 2561
2.สมัครแล้วรอตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันที่ 28 มิถุนายน 2561
3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 29 มิถุนายน 2561
4.รายงานตัว วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
ระเบียบการรับสมัคร
ประเภทที่สมัครเข้าศึกษา
 
หลักสูตร  
รหัสประจำตัวประชาชน
    13 หลัก
คำนำหน้าชื่อ
   
ชื่อ
นามสกุล
วันเกิด  วันที่:  เดือน:  ปี:
เพศ
 
สัญชาติ
ที่อยู่
หมู่
ตรอก/ซอย
ถนน
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
เบอร์โทรศัพท์บ้าน
e-mail
บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน
เกรดเฉลี่ย(ไม่ต่ำกว่า 2.50)  
วันที่จบการศึกษา
  วันที่:  เดือน:  ปี:
ประเภทx
   
สมัครโดยใช้คุณวุฒิ
Label
สาขาที่จบหรือกำลังศึกษา
   
สาขาวิชาที่เลือก 1.
 
  
   
    
กำลังโหลดข้อมูล
 
 
 
 
 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://academic.snru.ac.th 
อาคาร 10 ชั้น 1 เลขที่ 680   ถนนนิตโย  ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-970025(ติดต่อในเวลาราชการ 08.30 น. -16.30 น.)