รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเภทคัดเลือก(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดีและคนดี ปีการศึกษา 2558)
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ-สกุล,เลขประจำตัวประชาชน หรือ ชื่อโรงเรียน
*** ผู้มีสิทธิ์สอบ
จะต้องพิมพ์ใบบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ  มายื่นในวันสอบ
สอบใน วันที่ 9  มกราคม 2558

1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประเภทเรียนดี สอบวัดแววความเป็นครู สอบวิชาพื้นฐาน ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สอบวันที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
 
2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประเภทกิจกรรมดี กีฬาดี คนดี ต้องสอบวิชาวัดแววความเป็นครู ก่อน แล้วจึงไปทดสอบความสามารถตามประเภทโควตาที่สมัคร

2. หลักสูตรอื่น ๆ สอบสัมภาษณ์หรือทดสอบความรู้พื้นฐาน ในวันที่ 9 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผู้ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ ทดสอบ ถือว่าสละสิทธิ์
 หมายเหตุ:
1.ให้ผู้มีสิทธิ์สอบ ตรวจสอบ วัน เวลา ห้องสอบ ตาม บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และให้มาสอบตามเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
2.ผู้ที่ไม่ได้มาสอบตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
3.ผู้มีสิทธิ์สอบ จะต้องพิมพ์ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ  มายื่นกับอาจารย์ผู้คุมสอบ
4.ผู้มีสิทธิ์สอบที่ ข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขข้อมูล ในวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว (ด้วยตนเองผ่านระบบ)

หลักฐานต้องเตรียม
1.บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
2.บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในการสอบ
1. ปากกาลูกลื่นสีดำ หรือ สีน้ำเงิน
2. ดินสอ 2B และยางลบ

 
 
 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://academic.snru.ac.th 
อาคาร 10 ชั้น 1 เลขที่ 680   ถนนนิตโย  ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-970025(ติดต่อในเวลาราชการ 08.30 น. -16.30 น.)