พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวกนกพร เส้นเศษ  เลขที่สมัคร 622413334  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน