พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวมาริสา ทำพนม  เลขที่สมัคร 622412787  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน