พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวภัทราภรณ์ กลยะณี  เลขที่สมัคร 622411448  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน