พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวบัวทอง ไชยสงค์  เลขที่สมัคร 622411143  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน