พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวมัลลิกา บุพศิริ  เลขที่สมัคร 622410665  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน