พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายอาทิตย์ ขูรีรัง  เลขที่สมัคร 621950010  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน