พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวขวัญใจ วงศ์สุวรรณ  เลขที่สมัคร 621950009  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน