พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางดาวใจ ราชาไชย  เลขที่สมัคร 621950008  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน