พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวมนัสวีร์ จันทรังษี  เลขที่สมัคร 621950006  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน