พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายวัสยษฏิ์ อนันต์ปรีชากร  เลขที่สมัคร 621950003  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน