พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายสุรศักดิ์ ร่วมรักษ์  เลขที่สมัคร 621950001  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน