พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายธนธรณ์ ศรีจันทร์  เลขที่สมัคร 621930090  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน