พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายเกียรติชัย วงศ์สุนา  เลขที่สมัคร 621820887  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน