พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวสุพัตรา กองเมือง  เลขที่สมัคร 621820879  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน