พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายยุทธศักดิ์ คำประสาร  เลขที่สมัคร 621820759  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน