พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายจิรวัฒน์ ม่วงทอง  เลขที่สมัคร 621820504  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน