พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวลลิตา ราชภักดี  เลขที่สมัคร 621720587  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน