พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายชนะชล พรมลี  เลขที่สมัคร 621720583  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน