พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม  เลขที่สมัคร 621720579  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน