พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายจุติพงษ์ ขันละ  เลขที่สมัคร 621720309  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน