พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายธาราพงศ์ สาวิกัลป์  เลขที่สมัคร 621720295  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน