พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวพรนภา วระโงน  เลขที่สมัคร 621720272  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน