พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายพรชัย อัฐประจง  เลขที่สมัคร 621720227  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน