พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวนันทพร สีไพร  เลขที่สมัคร 621720096  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน