พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายกฤตติชัย พิมทอง  เลขที่สมัคร 621710649  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน