พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวบงกชพร กัลยาเลิศ  เลขที่สมัคร 621710646  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน