พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายพิริยะพงศ์ ลืออ่อนดี  เลขที่สมัคร 621710623  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน