พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวอมรรัตน์ แสนณรงค์  เลขที่สมัคร 621710401  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน