พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวนิศมา ฤทธิธรรม  เลขที่สมัคร 621710313  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน