พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวศรุตา ปัญญาสาร  เลขที่สมัคร 621710273  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน