พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวทักษพร ข่วงทิพย์  เลขที่สมัคร 621710227  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน