พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวอัจฉริยา โสดาวัตร์  เลขที่สมัคร 621710136  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน