พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวปิยะดา บุญเทียม  เลขที่สมัคร 621710134  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน