พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวนวนันท์ พลศรีดา  เลขที่สมัคร 621710036  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน