พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวแก้วมุกดา อุคำ  เลขที่สมัคร 611312117  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน