พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายสกล ศรีสวัสดิ์  เลขที่สมัคร 611311530  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน