พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวชนัญชิดา สุพรรณเมือง  เลขที่สมัคร 611311527  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน